24 nov. 2008

ROTOPOL




Illustration for "Russian exhibition" by ROTOPOL PRESS (Germany)

20 nov. 2008

press psychology









EPS magazine

16 nov. 2008

press LOW COST







Tres dobles páginas para ELPAIS SEMANAL.

12 nov. 2008

press





EPS magazine

10 nov. 2008

psychology press








EPS magazine

5 nov. 2008

sex illustrations








EPS magazine