24 nov. 2008

ROTOPOL
Illustration for "Russian exhibition" by ROTOPOL PRESS (Germany)

20 nov. 2008

press psychology

EPS magazine

16 nov. 2008

press LOW COSTTres dobles páginas para ELPAIS SEMANAL.

12 nov. 2008

press

EPS magazine

10 nov. 2008

psychology press
EPS magazine

5 nov. 2008

sex illustrations
EPS magazine